Zábradlia – legislatívne regulácie

Stavebné zákony kladú určité požiadavky pokiaľ ide nutnosť používať zábradlia a držadla. Platná zákonná úprava v tejto oblasti je nariadenie Ministerstva infraštruktúry z dňa 12. apríla 2002 vo veci technických podmienok, akým by mali vyhovovať stavby a ich umiestnenie.

V súladu s čl. 296 vonkajšie a vnútorné schody, určené na prekonanie výšky prekračujúcej 0,5 m, by mali byť vybavené zábradlím alebo iným zabezpečením zo strany otvoreného priestoru. Pokiaľ ide o bytové domy alebo rodinné domy či individuálnu výstavbu sa skôr uvedená podmienka považuje za splnenú aj vtedy, keď schody a rampy vysoké do 1 m, ktoré nemajú zábradlie, sú obojstranne širšie ako dvere alebo iný prechod, ku ktorému vedú, minimálne o 0,5 m na každej strane.

Vnútorné aj vonkajšie schody vo verejných budovách by mali mať zábradlia alebo držadla pri stenách, ktoré umožnia ich používanie z ľavej aj pravej strany. Pri schodoch širších ako 4 m platí požiadavka zaistiť aj dodatočné zábradlie uprostred.

Okrem toho podľa čl. 298 by zábradlia pri schodoch, šikmých rampách, balkónoch a loggiách nemali mať ostro ukončené prvky, a ich konštrukcia by mala zaistiť prenesenie vodorovných síl, ako je uvedené v Poľskej norme týkajúcej sa základnej technologickej a montážnej záťaže. Výška a výplň zvislých plôch by mali zaisťovať účinnú ochranu proti vypadnutiu osôb. Sklenené prvky zábradlia by mali byť vyrobené zo skla so zvýšenou pevnosťou na úder, ktoré sa v prípade rozbitia rozpadne na drobné, neostré kúsky.

Nariadenie určuje rozmery, ktoré by mali odpovedať výške a medzerám alebo otvorom vo výplní zábradlia, ako v nasledujúcej tabuľke:

Pokiaľ sa predpokladá, že v budove budú hromadne pobývať deti bez trvalého dozoru, zábradlia by mali mať riešenia znemožňujúce vyliezanie a spúšťanie.

V prípade zábradlí alebo stien u šikmých komunikačných plôch, ktoré sú určené pre pohyb postihnutých osôb, jestvuje požiadavka používať dvojstranné zábradlia, umiestnené vo výške 0,75 a 0,9 m od plochy pohybu.

Držadla pri schodoch a rampách by mali byť vzdialené od stien, ku ktorým sú upevnené, minimálne 0,05 m. Okrem toho držadla pri vonkajších schodoch a rampách, ich začiatok a koniec je treba predlžiť o 0,3 m a ukončiť spôsobom, ktorý zaistí bezpečné používanie.

Zábradlia, ktoré oddeľujú rôzne úrovne v športových halách, divadlách, kinách a takisto v iných verejných budovách by mali zaisťovať bezpečnosť používania aj v prípade núdzového úniku. Prípustné je zníženie zvislej časti zábradlia na 0,7 m, za podmienky jeho doplnenia hornou vodorovnou časťou, ktorá je široká tak, zaistila dohromady so zvislou časťou zábradlia výšku minimálne 1,2 m.

PRESKLENÉ PRIEČKY

Ku základnej funkcii priečok patrí rozdelenie miestností v interiéri budovy. Priečky to sú najčastejšie steny, ktoré nie sú nosné (neprenášajú záťaž), môžu fungovať aj ako požiarne priehrady a mať určité tepelné a akustické izolačné schopnosti.

Pokiaľ ide o otázky prevedenia, môžu byť vyrobené ako plné alebo presklené. V prípade presklených stien sa ich konštrukcia opiera hlavne na oceľových a hliníkových profiloch.

V súladu so smernicou 89/106/EEC o stavebných výrobkoch a s jej implementáciou do poľského legislatívneho systému zákonom z dňa 16. apríla 2004 o stavebných výrobkoch (Zb. zák. č. 92, pol. 881), zostavy priečok sa môžu uvádzať na trh a používať pri vykonávaniu stavebných prác po vyhodnoteniu zhody s Európskym technickým schválením – označenie CE, tuzemským Technickým schválením – označenie stavebnou značkou B.  Rozlišujeme nasledujúce typy priečok:
 • - pevná priečka - namontovaná bez zámeru neskoršej zmeny jej polohy a takým spôsobom, že sa nedá rozmontovať bez zničenia
 • - priečka určená na premiestňovanie
 • - namontovaná so zámerom prípadného neskoršieho premiestnenia na iné miesto, preto by sa mala dať rozmontovať a znova namontovať bez straty úžitkových vlastností a bez nutností urobiť zásadné opravy, pri čom sa nejedná o výmenu takých pomocných prvkov, ako sú tesnenia a upevnenia.


  Do zostavy výrobkov na postavenie sklenenej priečky patria väčšinou:
 • - kostra skladajúca sa zo stĺpikov a priečok, vyrobených z oceľových alebo hliníkových profilov
 • - zárubne a krídla dverí a vnútorných okien
 • - výplň, v podobe jednoduchých skiel, lepených alebo spájaných sústav skiel a drevotrieskových dosák, sadrovo-kartónových alebo umelohmotných dosák
 • - tesnenia a preložky
 • - lišty na konečné úpravy a zasklievacie lišty
 • - spojky a spojovacie prvky

Skla

Otázka voľby požadovaného druhu skla je tiež regulovaná. Na vyplnenie presklených segmentov priečok je možné používať uvedené nižšie druhy skla s hrúbkou 6÷12 mm.

Bezpečnostné sklo tepelne kalené, splňujúce požiadavky normy PN-EN 12150-2:2006. Sklo v stavebníctve. Tepelne kalené bezpečnostné sodíkovo-vápnikovo-kremičité sklo.

Bezpečnostné vrstvené sklo splňujúce požiadavky normy PN-EN ISO 12543-2:2000. Sklo v stavebníctve. Vrstvené a bezpečnostné vrstvené sklo. Bezpečnostné vrstvené sklo.

Zosilnené, splňujúce požiadavky normy PN-EN 1863-1:2004. Sklo v stavebníctve. Tepelne zosilnené sodíkovo-vápnikovo-kremičité sklo.

Kovania

Okna a dvere, ktoré sú súčasťou priečok, by mali byť vybavené kovaním, ktoré vyhovuje požiadavkám predmetných noriem a je prispôsobené hmotnosti krídiel a prevádzkovej záťaže.

Bezpečné vrstvené sklo, ktoré splňuje požiadavky normy PN-EN ISO 12543-2:2000. Sklo v stavebníctve. Vrstvené a bezpečnostné vrstvené sklo. Bezpečnostné vrstvené sklo.

Tesnenia

Medzi výrobky, ktorá sa používajú pri montovaniu priečok, patria aj tesnenia určené na upevnenie skiel a na ukončovacie a maskovacie práce. Na tesnenia sa vzťahujú požiadavky normy PN-EN 12365-1:2006. Stavebné kovania. Tesnenia a pásky utesňujúce okna a dvere, žalúzie a ochranné steny. Časť 1: prevádzkové požiadavky a klasifikácia.

PRODUKTY ESKATT

Aktuality

INTERNETOVÝ OBCHOD
INTERNETOVÝ OBCHOD
Hotové zostavy zábradlia už od 175,00 zl za bm bez DPH. Viac ako 5000 prvkov zábradlí na samostatné montovanie.
Internetový obchod e-shop Ponuka obchodu Eskatt
Mazovský región, POĽSKO
Mazovský región, POĽSKO
Viac ako 650 bm zábradlí na balkónoch a schodiskách a zabezpečovacie systémy okien.
Sklenené zábradlia ES-GLASS-PANEL
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
Viac ako 180 bm zábradlí z matného skla v nosnom profilu na balkónoch.
Zábradlia s perforovaným plechom, tepelne spájaná sieť
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
ZÁPADNO-POMORANSKÉ VOJVODSTVO, POĽSKO
Viac ako 180 bm zábradlí z matného skla v nosnom profilu na balkónoch.
Sklenené zábradlia profilový systém
NARBONNE, FRANCÚZSKO
NARBONNE, FRANCÚZSKO
Viac ako 120 bm zábradlí s lankami a sklených samonosných zábradlí.
Zábradlia z nerezovými lankami
INŠTALÁCIA GALÉRIA
INŠTALÁCIA GALÉRIA
Realizácia balustrád viac ako 25 rokov!.
Zábradlia z nerezovými lankami
\

Ponuka obchodu Eskatt